Algemene voorwaarden van Stoneroos B.V.
1. Begripsbepaling
a. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, welke zijn opgesteld
teneinde in overeenkomsten te worden opgenomen.
b. Gebruiker: degene die de algemene voorwaarden in een rechtsbetrekking gebruikt; in
dit geval Stoneroos.
c. Wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of anderszins de gelding
van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
d. Partijen: de gebruiker en de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een
overeenkomst hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn.
2. Toepassingsgebied; (ver)nietig(baar)heid
a. Alle aan de gebruiker verstrekte opdrachten en alle tussen gebruiker en wederpartij
gesloten overeenkomsten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder de
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
b. Specifieke bepalingen opgenomen in de overeenkomst derogeren aan de bepalingen
zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden.
c. Nietigheid of vernietigbaarheid van een of enige bepaling(en) van deze overeenkomst
of van enige bepaling van een tussen partijen gesloten overeenkomst laat de werking
van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die overeenkomst onverlet.
d. Ingeval van nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling zoals aangegeven in het
voorgaande lid zullen partijen voor die bepaling(en) een regeling in de plaats stellen
die de strekking van het beding zo goed mogelijk benadert.
e. Partijen sluiten de toepasselijkheid van artikel 225 van Boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek uit voor gevallen waarin ook de wederpartij naar haar algemene
voorwaarden verwijst.
f. In de situatie zoals aangegeven sub e zijn de onderhavige algemene voorwaarden van
toepassing met uitsluiting van de toepasselijkheid van voorwaarden van de
wederpartij.
3. Totstandkoming van de overeenkomst
a. Overeenkomsten tussen partijen worden schriftelijk aangegaan, door de ondertekening
door beide partijen van een daartoe strekkende onderhandse akte.
b. In afwijking van het voorgaande lid kan een overeenkomst eveneens tussen partijen tot
stand komen doordat de wederpartij bij de gebruiker een order/ opdracht plaatst en de
gebruiker deze order/ opdracht accepteert door schriftelijke of elektronische
bevestiging ervan of door het verrichten van (de eerste) werkzaamheden ter uitvoering
van de overeenkomst.
c. Het enkel aanbieden van een offerte, aanbieding of iets van deze strekking verplicht de
gebruiker in geen geval tot het aangaan van een overeenkomst met de wederpartij.
4. Inhoud van de overeenkomst
a. Voor de inhoud van de overeenkomst is bepalend de schriftelijke vastlegging van het
overeengekomene door de gebruiker of de opdrachtbevestiging van de gebruiker,
tenzij de wederpartij binnen de termijn van 15 dagen na ontvangst van de
(opdracht)bevestiging tegen de inhoud van de overeenkomst bij de gebruiker
schriftelijk bezwaar heeft aangetekend.
b. Indien een schriftelijke (opdracht)bevestiging ontbreekt, is voor de inhoud van de
overeenkomst bepalend een schriftelijke door de wederpartij ondertekende opdracht
aan de gebruiker, tenzij de gebruiker binnen 15 dagen na ontvangst tegen de inhoud
ervan schriftelijk bezwaar heeft aangetekend bij de wederpartij.
c. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, die de gebruiker
naar haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van haar
verplichtingen uit de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm voor de gebruiker
ter beschikking worden gesteld. Tevens zorgt de wederpartij ervoor dat de gebruiker
op de hoogte wordt gehouden van feiten en omstandigheden die van belang kunnen
zijn in het kader van de correcte uitvoering van gebruikers verplichtingen.
5. Geheimhouding
a. Zowel gebruiker als wederpartij garandeert dat alle van de andere partij ontvangen
gegevens, waarvan men weet of redelijkerwijs dient te vermoeden dat deze van
vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht of rechterlijk
bevel openbaarmaking daarvan gebiedt, of de partij waarvan de gegevens afkomstig
zijn zijn ontheffing ontleent. Gegevens waarvan een partij aangeeft dat deze een
vertrouwelijk karakter dragen worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd.
b. Behoudens schriftelijk verkregen toestemming zal de partij die vertrouwelijke
gegevens ontvangt deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
c. Partijen zullen de geheimhoudingsverplichtingen zoals onder a en b omschreven
tevens opleggen aan door hen in te schakelen derden.
6. Intellectuele eigendom
a. Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens overeenkomst ontwikkelde of
ter beschikking gesteld programmatuur, databestanden, apparatuur of andere
materialen, zoals analyses, ontwerpen, documentatie en voorbereidend materiaal
daarvan berusten uitsluitend bij de gebruiker of diens licentiegever(s).
b. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden, bij
overeenkomst en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand
recht van wederpartij tot verveelvoudiging van programmatuur, databestanden of
ander materiaal is uitgesloten. Een aan de wederpartij toekomend recht op gebruik is
niet-overdraagbaar en niet-exclusief.
c. Indien gebruiker, in afwijking van voorgaande leden, zich wil verbinden om
intellectuele eigendomsrechten over te dragen, kan een dergelijke verbintenis slechts
schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan.
d. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat intellectuele
eigendomsrechten ten aanzien van specifiek voor de wederpartij ontwikkelde
programmatuur, databestanden en andere materialen over zullen gaan op de
wederpartij, laat dit onverlet de bevoegdheid van gebruiker om de aan die
ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ontwerpen,
ideeën, documentatie, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor
andere doeleinden toe te passen en exploiteren, hetzij voor zichzelf, hetzij voor
derden.
e. Een overdracht van intellectuele eigendomsrechten heeft geen invloed op het recht van
gebruiker om voor zichzelf of derden ontwikkelingen c.q. activiteiten te ondernemen
welke soortgelijk zijn aan de ontwikkelingen die de gebruiker ten behoeve van de
wederpartij onderneemt.
7. Anticiperende ontbinding van de overeenkomst
a. De gebruiker is bevoegd de overeenkomst met de wederpartij te ontbinden vóórdat de
uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen opeisbaar zijn, indien haar
omstandigheden bekend zijn geworden die gebruiker goede grond geven te vrezen dat
de wederpartij haar verplichtingen jegens gebruiker niet zal nakomen.
b. Een voorbeeld van een omstandigheid als bedoeld sub a is de situatie waarin de
gebruiker na totstandkoming van de overeenkomst ter ore is gekomen dat de
wederpartij eerder tekort is geschoten in de nakoming van verplichtingen uit een
overeenkomst met (een) derde(n).
8. Duur van de overeenkomst, opzegging, ontbinding en beëindiging
a. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden overeenkomsten
geacht te zijn aangegaan voor de duur van één jaar. Indien de overeenkomst na het
verstrijken van de overeengekomen tijd door partijen zonder tegenspraak wordt
voortgezet, wordt zij geacht op dezelfde voorwaarden en voor dezelfde tijd wederom
te zijn aangegaan.
b. Voor beëindiging van de overeenkomst is een schriftelijke opzegging noodzakelijk.
De opzegging dient tegen het eind van de overeengekomen contractsduur te
geschieden, met inachtneming van de wettelijk voorgeschreven opzegtermijn.
c. Tussentijdse opzegging c.q. ontbinding is enkel mogelijk indien één van de partijen
toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst.
Indien naar de mening van één van de partijen de andere partij toerekenbaar tekort
schiet. Deelt zij dit de andere partij onverwijld per aangetekende brief mee/ De
tekortschietende partij zal dan gedurende 14 dagen in de gelegenheid worden
gesteldom alsnog behoorlijk na te komen. Blijft de tekortschietende partij ook na
afloop van deze termijn in gebreke, dan kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
worden ontbonden c.q. opgezegd, tenzij die tekortkoming gezien haar bijzondere aard
of geringe betekenis deze ontbinding c.q. opzegging met haar gevolgen niet
rechtvaardigt.
d. Een opzegging c.q. ontbinding is in ieder geval niet gerechtvaardigd, ingeval van:
1. schade die het gevolg is van onjuist gebruik door de wederpartij;
2. schade die ontstaan is door verkeerde informatie van de wederpartij
e. De overeenkomst eindigt zonder voorafgaande opzegging:
1. indien één der partijen, bedrijfsmatig handelend, komt te overlijden;
2. ingeval van stillegging, liquidatie en op het moment van aanvraag surséance
van betaling dan wel faillissement van één der partijen.
9. Aansprakelijkheid
a. De gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare
gevolg is van een aan de gebruiker toerekenbare tekortkoming. De gebruiker is
nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals bedrijfsschade,
vertragingsschade en gederfde winst.
b. Indien en voor zover op de gebruiker enige aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan
ook, jegens de wederpartij of een derde mocht blijken te rusten, is deze
aansprakelijkheid in ieder geval per schadegeval/ gebeurtenis beperkt tot het bedrag
dat terzake van deze aansprakelijkheid op grond van de polisvoorwaarden door de
verzekeraar van de gebruiker wordt uitgekeerd. Een reeks van samenhangende
schadegevallen/ gebeurtenissen wordt gezien als één schadegeval/ gebeurtenis. Indien
aan de zijde van gebruiker een dergelijke (schade)verzekering ontbreekt, wordt de
aansprakelijkheid zoals in dit artikel bedoeld in ieder geval beperkt tot maximaal de
bij factuur bepaalde tegenwaarde van de overeengekomen prestatie (exclusief btw).
c. Indien de gebruiker terzake van enige schade waarvoor zij krachtens de onderliggende
overeenkomst c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde
aansprakelijk wordt gesteld, zal de wederpartij haar terzake volledig vrijwaren.
d. De wederpartij zal terzake van goederen van de gebruiker die hij in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst onder zich krijgt, beheren als een goed beheerder en
draagt alle risico’s ten aanzien van deze zaken. De wederpartij dient desgewenst zelf
een verzekering af te sluiten en is jegens de gebruiker aansprakelijk voor verlies en
beschadiging van deze zaken door welke oorzaak dan ook.
10. Overmacht; onvoorziene omstandigheden
In aanvulling op het bepaalde in artikelen 8 en 9 geldt dat de tekortkomingen van de
gebruiker, die niet te wijten zijn aan zijn/ haar schuld, noch krachtens wet,
rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen,
de wederpartij geen recht geven op voortijdige beëindiging van de overeenkomst of
schadevergoeding.
11. Prijzen en prijsaanpassingen
a. Tenzij anders aangegeven, zijn de prijzen steeds exclusief btw en andere heffingen
welke van overheidswege opgelegd worden.
b. Indien gedurende de looptijd van een overeenkomst wijzigingen optreden in
kostenbestanddelen, bijvoorbeeld als gevolg van wetswijzigingen of andere
onvoorziene ontwikkelingen, kan de gebruiker de contractsprijs eenzijdig aanpassen,
echter niet dan na verloop van 2 maanden na ondertekening van de overeenkomst. De
gebruiker informeert de wederpartij één maand voordat de prijswijziging doorgevoerd
wordt schriftelijk en onder opgave van de reden(en).
c. Prijsaanpassingen zoals aangegeven in het voorgaande lid rechtvaardigen geen
ontbinding van de overeenkomst door de wederpartij.
12. Betaling; verrekening; zekerheid
a. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na ontvangst van de factuur.
b. Indien de wederpartij het niet eens is met het gefactureerde bedrag stelt hij de
gebruiker daarvan direct, doch in ieder geval binnen de voorgeschreven
betalingstermijn van 21 dagen, schriftelijk op de hoogte, bij gebreke waarvan de
wederpartij geacht wordt in te stemmen met het gefactureerde bedrag.
c. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 21 dagen is de wederpartij direct in
verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.
d. Bij iedere overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij over het
achterstallige bedrag tevens de wettelijk voorgeschreven handelsrente verschuldigd.
e. Iedere overschrijding van de betalingstermijn verschaft de gebruiker de bevoegdheid
haar verplichtingen jegens de wederpartij onmiddellijk en zonder voorafgaande
(schriftelijke) mededeling op te schorten.
f. Bij niet of niet-tijdige betaling is de wederpartij, naast betaling van het verschuldigde
bedrag en de wettelijk verschuldigde rente, gehouden om zowel de buitengerechtelijke
als gerechtelijke incassokosten te vergoeden. Onder gerechtelijke incassokosten wordt
mede begrepen advocaten- en deurwaarderskosten.
g. Iedere verrekeningsbevoegdheid van de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, wordt
uitgesloten.
h. De wederpartij verplicht zich om, op het eerste verzoek van de gebruiker zekerheid te
stellen dan wel aanvullende zekerheden te verschaffen tot zekerheid van de nakoming
van haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst.
13. Eigendomsrechten van gebruiker
a. Alle door de gebruiker aan de wederpartij in gebruik of in licentie gegeven zaken
blijven eigendom van de gebruiker.
b. Het is de wederpartij op generlei wijze toegestaan om de in gebruik of in licentie
gegeven goederen te vervreemden, door natrekking deel te laten uitmaken van een aan
de wederpartij c.q. derde in eigendom toebehorende zaak, te bezwaren in het kader
van aan een derde te verschaffen zekerheden of te verhuren.
14. Toepasselijkheid recht & bevoegde rechter
a. Eventuele geschillen tussen partijen worden uitsluitend beslecht door de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
b. De rechtsverhouding tussen partijen is onderworpen aan Nederlands recht